هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال گرایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش کمال‌گرایی و سبکهای والدگری در تبیین هراس اجتماعی دانشجویان پرداخت. نمونه¬ای از 396 دانشجو (215 دختـر و 181 پسـر) از دانشگاه گیلان به پرسشنـامه سبکهای والدگری بامریند (1973)، مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست (فراسـت، مارتن، لاهارت و روزنـبلات، 1990) و فهرست هراس اجتماعی (کانر و دیگران، 2000) پاسخ دادند. یافته‌ها براساس همبستگی نشان دادند که هراس اجتماعی با سبک والدگری مستبـدانه و با دو بعد از کـمال‌گرایی شامل نگرانی درباره اشتباهها و شک درباره اعمال، همبستگی مثبت دارد، در حالی که با سبک والدگری مقتدرانه و بـعد انتظارهای والدینی (از ابعاد کامل‌گرایی) همبستگی منفی معنادار نشان می‌دهد. نتایج براساس تعامـل بیـن پیامدهای تربیتی والدگری و ویژگیهـای شخصیتی والدین بر سلامت روانی کودکان تفسیر شدند.

کلیدواژه‌ها