هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد روان سنجی

چکیده

ـه منظور بررسی رابطه هوش هیجانی با سبکهای دلبستگی، 262 دانشجوی زن (با میانگین سنی 21 سال) و 238 دانشجوی مرد (با میانگین سنـی 22 سال) فهرست هوش هیجانی بارـ ان (1997) و پرسشنامه سبک دلبستگی (هازان و شیور، 1987) را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان دادند که در هر دو جنس، هوش هیجانی با سبک دلبستـگی ایمن رابطه مثبت و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه منفی داشت. تحلیل رگرسیون چندمتغیـری نشان داد که سبکهـای دلبستگـی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی می‌توانند در زنان 25 درصد و در مردان 17 درصد از واریانس هوش هیجانی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها