کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

3 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مـؤلفه‌های زیربنایی کنش‌وری اجرایی در 18 کودک درمان نشده و 18 کودک درمان‌شده (با دارو) مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/‌فـزون‌کنشی با 18 کـودک بهنجار مقایسه شدند. هـر گروه شامل3 دختر و 15 پسر با دامنه سنی 7 تا 12 سال بود. تمام کودکان به آزمونهای رنگـواژه استروپ (استروپ، 1935)، دسته‌بندی کارتهای ویسکانسین (گرانت و برگ، 1948) و عملکرد مداوم (روزولد، میرسکی، ساراسون، برانسام و بک، 1956) و زیرمقیاس فراخنای ارقام (وکسلـر، 1974) پاسخ دادنـد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیـری نشان دادنـد که گروه درمان نشده در مقایسه با گروه بهنجار و درمان شده در بیشتـر کنشهای اجرایی ضعیف‌تر عمل کردند. عملکرد کودکان درمان شده در کنشهای اجرایی تفاوتی با کودکان بهنجار نداشت.

کلیدواژه‌ها