پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشگاه تهران

3 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

ویژگیهای روان‎سنجی نسخه ترجمه شده پرسشنامه مهارتهای اجتماعی/ هیجانی کودکان پیش‎دبستانی (KIST ؛ میلر، مایشی و میلر، 1997) با‎ روش رواسـازی متقاطع بررسی شد. یک نمونه 1435 نفری از کودکان 5 و 6 ساله (668 دختر، 767 پسر) مهدکودکهـا و مراکز پیش‎دبستانی شهر تهران انتخاب و به دو گروه (نمونه الف=725، نمونه ب=710) تقسیم شدند و مادران آنها پرسشنامه 50 گویه‎ای KIST را تکمیل کردند. نتایج تحلیل ‎عاملی اکتشافی با چرخش متمایل بر پایه نمره‎های فرم والد نشان داد با ادغام دو زیرمقیاس رفتارهای فزون‎کنشی/بـی‎توجهی و ‎سازش‎نایافته و حذف زیرمقیاس رفتار خواب، نسخه فارسی متشکل از شش عامل 1) رفتارهای سازش‌نایافته/فزون‌کنش، 2) مهارتهای اجتـماعی، 3) مهارتهای ارتباطی، 4) مهارتهای زندگی ‌روزمـره، 5) رفتار تغذیه، و 6) نشانه‌های اضطراب جدایی است و بـر روی ‎هم تقریباً 2/40 درصـد واریانس را تبیین می‎‎کند. شاخصهای برازندگـی تحلیـل‎عاملی تأییدی در دو گروه روایی متقاطع پرسشنامه را تأیید کرد. ضرایب همبستگی مثبـت و معنادار بین نمره کلKIST با نمره گروه مربیان (35/0=r) روایی همگرا و ضرایب منفی و معنادار آن با دو فرم فهرست رفتاری کودکان (32/0-=r) و گزارش مربی ـ‌ معلم (33/0-) نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ (آشنباخ، 1991) روایی واگرای پرسشنامه را تأیید کرد. مبانی نظری عاملهای استخراج شده مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها