تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار دانشگاه لیجوبلیجانا، اسلوونی

5 عضو علمی دانشگاه پیام نور کردستان ـ ایران

چکیده

ا هدف بررسی تحول ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی در دورة نوجوانی این پژوهش انجام شد. یک نمونة 500 نفری (276 دختر و 224 پسر) در سه گروه سنی 13-12، 15-14 و 17-16 ساله با روش تصادفی چـندمرحله¬ای از دانش¬آموزان شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب اجتماعـی نوجوانان (پاکـلک، 1997) با دو بعد شناختی و رفتاری، پاسخ دادند. نتایچ تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که نوجوانان 13-12 ساله نسبت بـه دو گـروه سنی دیـگر، میانگین بالاتری در هـر دو بعد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی به دست آوردند. همچنین میانگین نمره‌های دختران در هـر سه گـروه سنـی در مقایسه با پسران در بعد رفتاری اضطراب اجتماعی بالاتر بود در حالی که، در بعد شناختی اضطراب اجتماعی بین دو جنـس تفاوت وجـود نداشت. یافته‌ها براساس دیدگاه شناختی اجتماعی الکایند و تأثیر جنس در اجتماعی شدن بحث شدند.

کلیدواژه‌ها