خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

بـا هدف تبیین خلاقیت براساس رگه‌های شخصیتی، 289 دانشجو (121 دختر و 168 پسر) با مِیانگین سنی 24 سال از سه دانشکده هنر (98 نفر)، تربیت بدنی (93 نفر) و فنی ـ مهندسی (98 نفر)، با روش نمونه‌برداری تصادفی چندمرحله¬ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌‌های خلاقیت تورنس (1966) و رگه‌های پنجگانه شخصیتی (کاستا و مک¬کری، 1992) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند در هر سه گروه خلاقیت با نورزگرایی همبستگی منفی و با رگه‌های گشودگی، برونگردی و وظیفه‌شناسی همبستگی مثبت داشت. رابطه مثبت رگه مقبولیت و خلاقیت نیز تنها در گروه تربیت بدنی، معنادار به دست آمد. مقایسه همبستگیهـا در هر سه گروه با استفاده از آزمون Z انتقال فیشر تنها بین خلاقیت و مقبولیت در دو گروه تربیت بدنی و هنر معنادار بود. نتایج رگرسیون گـام به گام نیز نشان داد که در گروه هنر، رگه‌های وظیفه‌شناسی، برونگردی و گشودگی 34 درصد در گروه تربیت بدنی مقبولیت، وظیفه‌شناسـی و برونگردی 38 درصد و در گروه فنی ـ مهندسی، وظیفه‌شناسی و برونگردی 28 درصد واریانس نمره¬های خلاقیت را پیش‌بینی می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به رشته‌های تحصیلی مختلف، رگه‌های شخصیتی قادر به پیش¬بینی سطوح متفاوتی از خلاقیت در دانشجویان هستند.

کلیدواژه‌ها