ویژگیهای روان سنجی فرم کوتاه سیاهه حل مسئله اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزاد شهر

2 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازاد شهر

چکیده

هـدف مطالعه حاضر اعتباریابی و رواسازی فرم کوتاه سیاهه حل‌مسئله اجتماعی (SPSI؛ درزیلا و دیگران، 2002 ) بود. چهارصدوسه دانشجو (245 زن و 158 مرد) دانشگاه آزاد اسلامی با دامنه سنی 18 تا 48 سال به سیاهه افسردگی بک (بک و دیگـران،‌ 1961)، فرم کوتـاه مقیاس افسـردگی ـ شادکامـی (جـوزف و دیگران، 2004)، مقیاس رضـایت از زندگی (دینر و دیگران، ‌1985) و سیاهه هراس اجتماعی (کانر و دیگران، 2000) نیز پاسخ دادند. ضرایـب همسـانی درونـی و بازآزمـایی SPSI به ترتیـب برابر بـا 86/0 و 65/0 و ضرایب همبستـگی آن بـا افسردگی بـک (48/0-=r)، افسـردگی ـ شادکامـی (38/0=r)، مقیـاس رضایـت از زنـدگی (18/0=r) و هراس اجتـماعی (39/0-=r) به دست آمـد. نتایج، روایی سازه و همزمان SPSI را تأیید و نیاز بـه پژوهشهای گسترده‌تر را مشخص ساخت.

کلیدواژه‌ها