اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنائی

3 دانشجوی پسا دکتری دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پـژوهش با هدف کاهش خشم والدین، براساس آموزش مدیریت خشم انجام شد. بیست و یک والد (13 پدر با میانگین سنی 37 سال و هشت مادر با میانگیـن سنی 36 سال) در 7 جلسه کارگاه مدیریت خشم شرکت کردند. سیاهـه حالت ـ رگه خشم (اسپیلبرگر، 1999) و پرسشنامه ارزیابی خشم والدینی (شکـوهی‌یکتا و زمانی، 1387) قبل و بعد از آموزش انجام شـد. نتایج اندازه‌گیریهای مکرر نشان دادند که آمـوزش مدیریت خشـم، شدت خشـم را در موقعـیتهای فراخوان خشم و رگه خشـم به گونـه‌ای معـنادار کـاهش و مهـار خشم درونـی را افزایش داد، اما ابـراز خشم بیرونی و درونی و مهار خشم بیرونـی تغییر معناداری نداشت. نتایج براساس اثربخشی مداخله‌های شناختی ـ رفتاری مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها