راهبردهای عملیات جمع در دانش آموزان اول ابتدایی: یک مطالعه تجربی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی

3 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

در ایـن پژوهش، ‌تأثیر آموزش بر پیشرفت سرعت و درستی راهبردهای عملیات جمع بررسی شد. هفتاد و یک دانش‌آموز پسر کلاس اول به صورت تصادفـی در دو گروه آزمایشی و کنتـرل قرار گرفتند و با فرم الف آزمون تفاوتهای فردی در انتخابهای راهبرد جمع (کرکمن و سیگلر، 1997) از نظر میانگین مدت زمان پاسخ و فراوانی پاسخهای درست ارزیابی شدند. گروه آزمایشی به مدت سه ماه (15 جلسه 45 دقیـقه‌ای) در معرض آمـوزش راهبردهای بازیابـی و پشتیبانی در عملیات جمع قرار گرفتند. سپـس در هر دو گروه فرم ب آزمون اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بـا استفاده از راهبرد پشتیبان، فراوانی پاسخهای درست گروه آزمایشی به گونـه معناداری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها