تصویر ذهنی از خدا و افکار پارانویامانند در دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد یشناس روان بالینی

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

به منظور تعیین رابطة تصویـر ذهنی از خدا و افکار پارانویامانند، 469 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تـهران و علوم پزشکی ایران با روش نمونـه‌برداری سهمی انتخاب شدند. شرکـت‌کنندگان به سؤالهای سیاهه تصویر ذهنـی از خدا (لارنس، 1997) و زیـرمقیاس افکار پارانوئیدی از فهرسـت نشـانگان رفتاری (دراگوتیس و دیگران، 1973) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که تصویر ذهنی‌ دانشجویان از خدا، افکار پارانویامانند را پیش‌بینی می‌کند. دانشجویان دارای تصویر پذیرنده و مثبت از خدا، افکار پارانویامانند کمتر و دانشجویان واجد تصویر ذهنی منفی از خدا، افکار پارانویامانند بیشتری را گزارش کردند.

کلیدواژه‌ها