رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی

نویسندگان

1 کارشناس روانشناسی

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطة هوش هیجانی و سبکهای مقابله با رضـایت و همسازی زناشویی انجام شد. گروه نمونه شامل 60 زن متأهل استان چهارمحال و بختیاری با دامنه سنی 23 تا 49 سال بود. شرکت‌کنندگان به سؤالهای مقیاس رضایت زناشویی انریچ (السون، 1994)، سیاهه همسازی زناشویی (سینگ، 1987)، مقیاس رگه فراخلقی سالووی و دیگران (1995) و سیاهه مقابله با موقعیت تنیدگی¬زا (اندلر و پارکر، 1990) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که رضایت زناشویی و همسازی زناشویی با هوش هیجانی و سبک مقابله مسئله محور همبستگی مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها