رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

2 کارشناس ارشد مشاوره

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 کارشناس روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت (برونگردی، مقبولیت، گشودگی نسبت به تجربه، وظیفه‌شناسی و نورزگرایی) و رضامندی زناشویی بود. در این مطالعه از فرم کوتاه سیاهة نئو (کاستا و مک¬کرا، 1992) و پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ (السون، 1994) بهره گرفته شد. نمونة این پژوهش را 100 زوج (200 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از بین مراکز آموزش عالی سطح شهر تهران انتخاب شدند. نتایج نشان دادند که رضایت زناشویی با عوامل وظیفه‌شناسی و مقبولیت، همبستگی مثبت و با نورزگرایی، همبستگی منفی دارد. نتایج رگرسیون ساده حاکی از آن بود که دو عامل وظیفه شناسی (به طور مثبت) و نورزگرایی (به طور منفی) رضایت زناشویی را پیش‌بینی می‌کنند. براساس یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌‌شود که در رضایت زناشویی، به دو عامل وظیفه‌شناسی و نورزگرایی، توجه بیشتری معطوف شود.

کلیدواژه‌ها