تأثیر آموزش موسیقی در مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش‌دبستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش و پرورش پیشدبستان

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

این پژوهش با شناخت بررسی تأثیر آموزش موسیقی اُرف در یادگیری مهار¬تهای پایه ریاضی کودکان پیش¬دبستانی انجام شد. با استفاده از روش نمونه ‌بـرداری در دسترس،30 کودک 5 ساله (16 دختر و 14 پسر) که دامنه هوش آنها بین 110 تا 130 قرار داشت، انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. به اعضای گروه مداخله به مدت3 ماه، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته، موسیقی اُرف آموزش داده شد. سپس، در هر دو گروه، آزمون سنجـش مهارتهای پایه ریاضی کودکان (کهن‌صدق، 1376) اجـرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش موسیقی اُرف، توانایـی مهارتهای طبقه‌بنـدی کردن، تشخیص شباهتها و تفاوتها، ‌نگهداری ذهنی عدد و هندسة کودکان پیش دبستانی را افزایش می‌دهد. در مورد مهارت ردیف‌کردن بین دو گروه تفاوت معنادار وجود نداشت. در نهایت، تأثیر آموزش موسیقی در یادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها