اثربخشی بازی‌درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 استادیار تحقیق و توسعه علوم انسانی

3 استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی دانش‌آموزان پایة چهارم دبستان انجام شد. بدین منظور به روش نمونه‌برداری خوشه‌ای تصادفی از بین فهرست مـدارس دخترانة منطقة دو آموزش و پرورش شهر تهران، دو مدرسه انتخاب و پس از اجرای فرم معلم سیاهة نشانة مرضی کودک (CSI-4؛ گادو و اسپیرافکن،1994) 12 دانـش‌آموز (میانگین= 11) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی آزمایشی و گـواه قرار داده شدند. طرح تحقیق از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه بود. اعضای گروه آزمایشی 10 جلسه، به مدت یک ساعت و سی دقیقـه، تحـت بازی درمانگری گشتالتی به صورت گروهی قرار گرفتند. بعـد از پایان جلسه‌های درمانگری، فرم معلم سیاهة نشانه مرضی به عنوان پس‌آزمـون در دو گـروه اجـرا شد. داده‌ها با استـفاده از تحلیـل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بازی درمانگری گشتالتـی سبب کاهش نمره‌های عاملهـای تشخیص و شدت اختلال هراس اجتماعی در مرحلة پس‌آزمون می‌شود.

کلیدواژه‌ها