تحول حافظه کاذب در کودکان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هـدف پژوهش حاضر بررسی روند تحوّلی حافظة کاذب کودکـان 7 تا 12 ساله بود. 117 دانش‌آموز پایه¬های اول، سوم و پنجم دورة ابتدایی بـا روش نمونـه‌برداری تصادفی خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتـخاب شدند. شرکت‌کنندگان با استفاده از فهرستهای اصلی و فهرستهای متناسب با سن برنامة دیـس ـ رودیـگر ـ مک¬درمت (رودیگر و مک درمت، 1995) مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها با بهره¬گیری از روش تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشـان دادند کـه با افزایش سن، یادآوری و بازشناسی صحیح و بازشنـاسی کاذب فهرستهای اصلی و یادآوری صحیح، یادآوری و بازشناسی کاذب فهرستهای متـناسب با سن، افزایش می‌یابند. همچنـین، نتایج حاکـی از آن بودندکه فهرستهای متناسب با سن نسبت به فهرستهای اصـلی برنامة دیس ـ رودیگـر ـ مک‌درمت ابزار مناسب‌تری برای بررسی تحولی حافظه کاذب‌اند.

کلیدواژه‌ها