دشواریهای بین فردی در نوجوانان:‌تفاوتهای جنسی و سنی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد استارا

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

4 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضـر با هدف بررسی نقش تفاوتهای جنسی و سنی در دشواریهای بـین فردی نوجوانان اجرا شد. 500 نوجوان 18-12 ساله (276 دختر، 224 پسر) که با روش نمونه‌برداری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند، به پـرسشنامة دشواریهای بین‌فردی برای نوجوانان (انگلس، هیدالگو و مندز، 2005) پاسـخ دادند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان دادند که (1) عاملـهای جنس و سن در زیرمقیاسهای دشواریهای بین فردی اثر معنادار دارند ، (2) دختران در زیرمقیاسهای جرئت‌ورزی، روابط با غیرهمجنس و صحبت در جمع، و پسران در زیرمقیاسهای روابط خانوادگی و دوستیهای نزدیک نمره¬های بالاتری به دست می‌آورند و (3) نوجوانان در اوائل دورة نوجوانی در مقایسه با اواسط و اواخر این دوره در زیرمقیاسهای چندگانة دشواریهای بین‌فردی نمره‌های بالاتری کسب می‌کنند. الگوی متمایز اثر معنادار جنس در زیرمقیاسهای چندگانة دشواریهای بین فردی بر نقش محوری فرایند اجتماعی‌شدن نقش جنسی و اثر معنادار گروههای سنی در ابعاد مختلف دشواریهای بین فردی بر نقش مهم دیدگاه شناختی اجتماعی الکایند دربارة تحوّل نوجوان تأکید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها