نقش آسیب روانی مادر در اختلالهای برونی‌سازی شده دختران نوجوان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا انشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش پیش‎بینی اختلالهای برونی سازی شدة دختران نوجوان براساس اضطراب و افسردگی مادران بود. 108 دانش‌آموز دختر عادی شهر تبریز با دامنة سنی 11 تا 16 سال (میانگین=26/13، انحراف استاندارد= 92/0) به روش نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. مادران این دانش‌آموزان با دامنة سنی 27 تا 56 سال (میانگین= 15/39، انحراف استاندارد=05/6) به سیاهة نشانة مرضی کودک (CSI-4؛ گادو و اسپارفکین، 1994) و مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگیDASS-42) ؛ لاویبوند و لاویبوند، 1995) پاسخ دادند. داده‌ها با بهره¬گیری از رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که افسردگی مادر پیش‌بینی کنندة اختلالهای برونی‌سازی شدة دختران نوجوان است (253/0=β). اضطراب مادر اختلالهای برونی‌سازی شده را پیش‌بینی نکرد. یافته‌های پژوهش در حوزة پیشگیری از اختلالهای برونی‌سازی شده در دختران نوجوان کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها