اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار تربیت مدرس

5 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

به منظور کاهش نشانه‌های درونی‌سازی‌شده براساس برنامة درمانگری «مقابله‌ای‌ کت» (کندال،1994)، یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گـروه کنترل، اجرا شد. گروه نمونه شامل 80 دانش‌آموز (40 دختر و 40 پسر) پـایه‌های سوم تا پنجم دورة ابتدایی بود که براساس فرم والد فهرست رفتاری کودک از نـظام سنجش مبتنی بر تجـربة آشنباخ (آشنبـاخ و رسکورلا، 2001)، مبتلا بـه اختلالهای درونی‌سازی ‌شـده تشخیص داده شده بودند. شرکت‌کنندگان بـه تصـادف در دو گروه مساوی آزمایشی و کنترل قرار داده شدند. 16 جلسة درمانگری انفرادی برای گروه آزمایشی اجـرا شد. میانگین پس آزمون گروهها بـا تحلیلهای کوواریانس و نموداری مقـایسه شد. نتایج حاکی از کاهـش معنادار نشانه‌های درونی‌سازی ‌شده، گذار بیش از 30 درصد شرکت‌کنندگان از طیـف بالینی به بهنجار و مؤثربودن برنامة درمانگری «مقابله‌ای کت» در فرهنگ ایرانی بودند.

کلیدواژه‌ها