خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 مربی دانشگاه ازاد واحد مراغه

3 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناخت خودپنداشت جسمانی، شاخص تودة بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان انجام شد. 221 دانشجوی 18 تا 26 ساله (111 دختر، 110 پسـر) به شیوة تصادفی طبقه‌بندی شده، انتخاب و برمبنای سطح فعالیت جسمانی‌شـان به دو گروه تقسیم شدند. شرکت‌کنندگـان پرسشنامة خودتوصیفی جسمانی (مارش، 1996) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که (1) بین دختران و پسران در خودپنداشت جسمانی کلی و شاخص تودة بدنی تفاوت معنادار وجود دارد، (2) بین زیرمقیاسهای فعالیت جسمانی، ‌صلاحیت ورزشی، ظاهر بدن، قدرت بدنی و استقامت بدنی در دو جنس و در همة زیرمقیاسها بین گروه فعال و غیرفعال تفاوت معنادار وجود دارد و (3) زیرمقیاسهای خودپنداشت جسمانی (سلامت،‌ فعالیت جسمانی، چربی بدن،‌ استقامت بدنی و حرمت خود)، شاخص تودة بدنی و جنس، میزان فعالیت جسمانی را پیش‌بینی می‌کنند. به نظر می‌رسد پرداختن دانشجویان به فعالیت جسمانی، علاوه بر آثار جسمانی و فیزیولوژیکی، دارای تأثیرات روانی مانند افزایش خودپنداشت جسمانی است.

کلیدواژه‌ها