رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی

چکیده

دو مطالعة جداگانه اما مرتبط با یکدیگر در زمینة رابطة دلبستگی و ویژگیهای روانی مادر با مشکلات خوردن کودکان انجام شد. در مطالعة نخست، نمونه¬ای متشکل از 214 مادر به مقیاس مشکلات غذا خوردن (لوینسون و دیگران، 2005) و مقیاس دلبستگی پس از تولد (کاندون و کورکیندال، 1998) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که مؤلفة نبود خصومت، 35 درصد از واریانس مشکلات غـذا خوردن را در کودکان تبیین می‌کند. در مطالعة دوم، نمونه¬ای متشکّل از 89 مادر به مقیاسهای مشکلات غذا خوردن و «افسردگی، اضـطراب، تنـیدگی» (لویباند و لویباند، 1995) پـاسخ دادند. نتایـج نشان دادند کـه تنیدگی مادر، 5 درصد از واریانس مشکلات غذا خوردن را تبیـین می‌کند. همچنین، نتایج هر دو مطالعـه نشان دادند که مدت زمان تغذیه از سینة مادر، مشکلات غـذا خوردن را پیـش‌بینی می¬کند. برمبنـای یافته‌های پژوهش حاضر، نقص در پیـوند دلبستگی مادر به کودک و تنیدگـی مادر، مشکلات غذا خوردن را در کودک افزایش می¬دهد.

کلیدواژه‌ها