اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی-رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره

2 دانشیار پژوهشکده مطالعات

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت اثر بخشی مشاورة گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی‌ـ‌رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان انجام شد. نمونة پژوهش حاضر متشکل از 60 دانش‌آموز دختر دبیرستانی بود که با استفـاده از روش نمونه‌برداری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به سؤالات مقیاس تجدیدنظر شدة دلبستـگی (کولینز و رید، 1996) پاسخ دادند. این پژوهش از نوع پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحلة پیگیری بود. مشـاورة گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی‌ـ‌رفتاری طی 10 جلسة 90 دقیـقه‌ای در گروه آزمایشی اجـرا شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس، آزمون t همبسته و آزمون فریدمن استفـاده شد. نتایج نشان دادند که مشاورة گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی‌ـ‌رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان مؤثر است. نتایج پیگیری 45 روزه نشان داد که این مداخله، پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها