روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هـدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی اهداف پیشرفت براساس جوّ کلاس با واسطه‌گری توانایی و سودمندی ادراک‌شده در نمونـه‌ای متشکل از 300 دانش‌آمـوز سـال سوم دبیرستان شهر نور در سه رشتة تحصیلی (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک) بود. برای سنجش جـوّ کلاس از پرسشنامة در کلاس مـن (هاردر، کروسون، لای و ایکسیه، 2006) و مقیاس تلاش و تعهد نسبت به مدرسه (هاردر و ریو، 2003) و بـرای سنجش اهداف پیشرفت، توانایـی و سودمندی ادراک‌شده از پرسشنامة روی‌آوردهای یادگیری (گرین و میلر، 1996) بهره گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش بارون و کنی (1986) و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان دادند کـه جوّ کلاس به واسطة رابطه با توانایی و سودمندی ادراک‌شده، پیش‌بینـی‌کنندة اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان دبیرستانی است

کلیدواژه‌ها