پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد خانواده درمانی

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

4 روانشناسی بالینی

چکیده

برای شناخت رابطة پیوندهای والدینی و سلامت روانی 330 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی (233 زن ، 97 مرد) انتخاب شدند. برای سنجش رابطة والد¬-کودک، سیاهة پیوندهای والدینی (پارکر، 1979) و برای بررسی سلامت¬روانی، پرسشنامة سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1979) به کار برده شدند. نتایج نشان دادند مراقبت والدینی با سلامت روانی همبستگی منفی و فزون‎حمایتگری والدینی با سلامت روانی رابطة مثبت دارد. زنان سلامت روانی بهتر و مراقبت والدینی بیشتری را گزارش کردند. جنس به‎صورت مستقیم و غیرمستقیم (با واسطة مراقبت والدینی) سلامت روانی را پیش‎بینی کرد.

کلیدواژه‌ها