رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد مرودشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

به‎منظور بررسی رابطة سبک‎های یادگیری با پیشرفت تحصیلی، جنس و رشتة تحصیلی در دانش‎آموزان دبیرستانی شهر اقلید، 500 دانش‎آموز (263 زن، 237 مرد) با روش نمونه‎برداری خوشه‎ای انتخاب شدند. شرکت‎کنندگان به سیاهة سبک‎های یادگیری کلب (کلب، 1971) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‎ها از آزمون مجذور کای بهره گرفته شد. یافته‎ها نشان دادند: 1)¬¬ شرکت‎کنندگان واجد سبک یادگیری واگرا و جذب‎کننده، عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به شرکت‎کنندگان دارای سبک‎های همگرا و انطباقی دارند، 2)¬¬ پسران بیشتر از سبک یادگیری واگرا سود می‎جویند، در حالی که سبک یادگیری غالب دختران، جذب‎کننده است، و 3)¬¬ بین سبک‎های یادگیری و رشتة تحصیلی رابطة معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها