رابطه سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

2 دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

به¬منظور بررسی نقش سبک‎های دلبستگی، راهبرد‎های مقابله‎ای و سلامت روانی در اعتیاد به اینترنت، 400 دانشجو (200 زن، 200 مرد) به روش نمونه‎برداری خوشه‎ای انتخاب شدند. شرکت‎کنندگان به پرسشنامة دلبستگی بزرگسال (بشارت، 1384)، پرسشنامة راهبردهای مقابله‎ای (اندلر و پارکر، 1990)، پرسشنامة سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) و آزمون اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند: 1) اعتیاد به اینترنت با راهبرد‎های مقابله‎ای مسئله‎محور رابطة منفی و با راهبردهای مقابله‎ای هیجان‎محور و اجتنابی رابطة مثبت دارد، 2) رابطة اعتیاد به اینترنت با سبک دلبستگی ایمن منفی و با سبک دلبستگی ناایمن، دوسوگرا و اجتنابی مثبت معنادار است، 3) بین اعتیاد به اینترنت و نمرة سلامت روانی پایین رابطة معنادار وجود دارد، و 4) سبک‎های دلبستگی، راهبردهای مقابله‎ای و سلامت روانی، اعتیاد به اینترنت را پیش‎بینی می‎کنند.

کلیدواژه‌ها