تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد واحد رودهن

2 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناخت میزان اثربخشی آموزش همدلی (وزیری و لطفی‎کاشانی،1390) در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه بود. 48 دانش‎آموز از دو دبیرستان پسرانة منطقة یک شهر تهران (هر مدرسه 24 نفر) بر اساس نمونه‎برداری داوطلبانه انتخاب و به‎صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. 12 جلسة دو ساعتی آموزش همدلی برای گروه آزمایشی اجرا شد. میزان رفتارهای پرخاشگرانه هر یک از افراد دو گروه قبل و پس از آموزش با مقیاس ارزیابی رفتارهای پرخاشگرانه (وزیری و لطفی‎کاشانی، 1390) اندازه‎گیری شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند آموزش مهارت همدلی توانسته است رفتارهای پرخاشگرانه را کاهش دهد. همچنین یافته‎های این پژوهش نشان می¬دهند آموزش مهارت همدلی در مدارس، به‎ویژه در سنین نوجوانی، با فراهم کردن توانایی درک دیگران می‎تواند به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه منجر شود.

کلیدواژه‌ها