ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد روان سنجی

چکیده

به‎منظور بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجار¬یابی مقیاس 46 مادّه‎ای رفتار زودانگیخته (وایت¬ساید و لینام، 2001)، 560 نفر (281 دختر و 279 پسر) از دانش¬آموزان مقطع متوسطة شهر تهران به شیوة نمونه¬برداری تصادفی چندمرحله¬ای انتخاب شدند. نتایج نشان دادند با حذف دو مادّه، به‎دلیل همبستگی منفی و ضعیف با کل مقیاس و بار عاملی کم، ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ، 77/0 است. تحلیل مؤلفه¬های اصلی با چرخش واریماکس به استخراج چهار عامل: فقدان تفکر پیشین، هیجان¬خواهی، فوریت و فقدان پشتکار منجر شد که 9/33 درصد واریانس را تبیین کردند. همبستگی مقیاس هیجان‎خواهی زاکرمن (زاکرمن و دیگران، 1978) با عامل هیجان¬خواهی مقیاس، معنادار بود (45/0=r) امّا با سایر عامل‎ها معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها