اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

4 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئلة ریاضی دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد. 45 دانش‎آموز پایة سوم راهنمایی به روش تصادفی خوشه‎ای از مدارس کم‎توان ذهنی استان تهران انتخاب و به تصادف در سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. طرح تحقیق از نوع طرح پیش‎آزمون‎ ـ پس‎آزمون با گروه کنترل بود. به هر یک از دو گروه آزمایش یکی از روش‎های راهبردهای یادگیری (بشاورد، 1379) و بازآموزی اسنادی (گلپرور، 1388) در هشت جلسة 45 دقیقه‎ای آموزش داده شد. از آزمون معلم‎ساختة ریاضی برای سنجش عملکرد حل مسئلة ریاضی و از آزمون هوش وکسلر (وکسلر، 1986) برای تعیین بهرة هوشی دانش‌آموزان استفاده شد. داده‎ها با روش تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بین میانگین عملکرد ریاضی گروه‎های آزمایشی راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی، و گروه بازآموزی اسنادی و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. می‎توان نتیجه گرفت که روش آموزشی راهبردهای یادگیری بیش از بازآموزی اسنادی عملکرد دانش‎آموزان را در حل مسئلة ریاضی افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها