تأثیر نمایش خلاق بر تحول اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اموزش و پرورش پیش دبستان

2 کارشناس ارشد روانسنجی

3 دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی نمایش خلاق بر تحول اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌برداری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، از بین کودکان 6-5 ساله منطقه 3 تهران، 30 کودک (16 دختر، 14 پسر) انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله طی پنج هفته (دو جلسه یک ساعته در هفته) در فعالیت‌های نمایش خلاق شرکت داده شد. تحول اجتماعی دو گروه در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (بعد از گذشت دو ماه از مداخله‌گری) با استفاده از مقیاس رشد اجتماعی واینلند (1984) اندازه‌گیری شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که نمایش خلاق، تحول اجتماعی کودکان را به‌طور معناداری افزایش داد. همچنین، نتایج آزمون t نشان دادند که تأثیر مداخله تا مرحله پیگیری دوام نیافت. چگونگی تأثیر فعالیت‌های نمایش خلاق بر تحول اجتماعی کودکان مورد بحث قرار گرفت

کلیدواژه‌ها