تحول مهارت‌های خودیاری در کودکان خردسال

نویسنده

دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تحول مهارت‏های خودیاری کودکان یک تا 5 ساله مهدکودک‏های شهر تهران بود. با روش نمونه‌برداری مرحله‌ای، شش مهدکودک از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب و مهارت‏های چهارگانه غذا خوردن، لباس پوشیدن، رعایت بهداشت و استفاده از توالت 169 کودک با استفاده از جدول تحول مهارت‏های خودیاری (آکرز و سدجو، 1992)، مشاهده و ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که نمره‏های مهارت‏های چهارگانه خودیاری در همه گروه‏های سنی دارای توزیع نرمال بودند، اما کودکان به¬گونه متوسط به ملاک مورد نظر دست نیافته بودند. نتایج این پژوهش ضرورت آموزش تحول مهارت‌های خودیاری کودکان را به والدین و مربیان برجسته ساخت و اهمیت برنامه‌های مداخله زودهنگام برای دستیابی کودکان به نخستین مهارت‏ها را مطرح ساخت

کلیدواژه‌ها