فراتحلیل مطالعات همه‌گیری شناسی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

هدف پژوهش حاضر فرا‌تحلیل مطالعات همه‌گیری‌شناسی اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی در بزرگسالان ایرانی بود. 10 پژوهش انجام شده از 1380 تا سه ماهه اول 1390 با 5208 نفر آزمودنی، نمونه پژوهش را تشکیل ‌داد. داده‌ها با استفاده از روش نمایش دو جمله‌ای اندازه اثر و روش واریانس معکوس (ولف، 1986؛ هومن، 1387) برای مدل اثرهای ثابت مورد فرا‌تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که اندازه اثر ترکیبی پژوهش‌های مورد بررسی 029/0 بود که با حذف دو مطالعه به 028/0 کاهش یافت. میزان شیوع کلی اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی با حذف دو پژوهش و استفاده از تحلیل حساسیت 76/6 به دست آمد. همچنین با حذف یک پژوهش و تحلیل حساسیت میزان شیوع اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی در مردان و زنان به ترتیب 94/3 درصد و 93/1 درصد و میزان شیوع ریخت‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی شامل نارسایی توجه، فزون‌کنشی ـ برانگیختگی و مرکب به ترتیب 72/4، 54/3 و 83/3 درصد به دست آمد. میزان شیوع کلی اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، نسبت اختلال در زنان و مردان و همچنین شیوع ریخت‌های این اختلال در بزرگسالان ایرانی با بسیاری از پژوهش‌ها هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها