نقش واسطه‌ای روان‌بنه‌های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه‌های مقابله با تعارض

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

با هدف تعیین نقش واسطه‏ای روان‏بنه‎های شناختی سازش‎نایافته در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه‏های مقابله با تعارض، 400 نفر (240 دختر و 160 پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز به روش نمونه‎برداری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند و به سیاهه تعارض سازمانی (رحیم و مگنر، 1995)، پرسشنامه روان‏بنه‏های یانگ (1994) و مقیاس فرایند و محتوای خانواده (سامانی، 1387) پاسخ دادند. نتایج آزمون همبستگی نشان دادند بین طرحواره‎های شناختی و مؤلفه‎های محتوای خانواده (به استثنای دیگرجهت‎مندی با فضای زندگی و منابع مالی) و مؤلفه‎های فرایند خانواده (به استثنای باورهای مذهبی) رابطه منفی معنادار و بین شیوه‎های حل تعارض با والدین و مؤلفه‎های فرایند خانواده (به استثنای باورهای مذهبی) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. شاخص برازندگی مدل‏ها در تحلیل مسیر نشان داد که مدل‏های مفروض با متغیر مستقل محتوای خانواده در رابطه با شیوه‏های حل تعارض با مادر (به استثنای شیوه سلطه‎گرایانه) و شیوه حل تعارض با پدر (به استثنای شیوه ائتلاف‎گرایانه، سلطه‎گرایانه و سازش‎گرایانه) همگی تأئید شدند.

کلیدواژه‌ها