تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تاب‌آوری روان‌شناختی بر اساس انگیزش‌ درونی- بیرونی و نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد. نمونه‌ای مشتمل بر 402 دانش‌آموز (212 دختر و 158 پسر) رشته‌های مختلف از شش دبیرستان مناطق چهارگانه آموزشی شهرستان کرج به شیوه نمونه‌برداری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس تاب‌آوری (کانر و دیویدسون ، 2003)، سیاهه انگیزشی ترجیح کاری (آمابلی، هیل، هنسی و تای، 1994) و زیرمقیاس خودکارآمدی راهبردهای انگیزشی یادگیری (پنتریچ و دی‌گروت، 1990) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان دادند که بر اساس انگیزش ‌درونی و ‌بیرونی، تاب‌آوری روان‌شناختی دانش‌آموزان قابل پیش‌بینی است و انگیزش درونی نسبت به انگیزش بیرونی توان پیش‌بینی‌ معنادارتری دارد. افزون بر آن، در رابطه بین انگیزش و تاب‌آوری، خودکارآمدی نقش متغیر واسطه‌ای را ایفا می‌کند. نتایج پژوهش بر اساس ادبیات پژوهشی مورد بحث قرار گرفت و بر استلزام انجام پژوهش‌های بیشتر تأکید شد.

کلیدواژه‌ها