ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تحولی کیفیت ارتباط نوجوانان با دوستان هم‌جنس و غیر¬هم¬جنس بود. براساس روش نمونه¬برداری دردسترس، 182 دانش¬آموز نوجوان دختر و پسر 13، 15 و 17 ساله ساکن شهر تهران که در سال تحصیلی 90 ـ 89 مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند و کیفیت رابطه¬ آنها با دوستان هم¬جنس و غیر¬هم¬جنس با سیاهه¬ شبکه¬ روابط (فورمن و بارمستر، 1985) مورد سنجش قرار گرفت. داده¬ها با استفاده از تحلیل¬واریانس چند¬عاملی و تحلیل¬واریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که برای دختران مهم¬ترین ابعاد کیفیت رابطه گزارش شده با دوست هم¬جنس، عاطفه و خودافشاگری و با دوست غیر¬هم¬جنس، عاطفه و همنشینی بود. برای پسران نیز مهم‌ترین ابعاد کیفیت رابطه با دوست هم¬جنس، همنشینی و حمایت¬ورزی و با دوست غیر-هم¬جنس، عاطفه و حمایت‌ورزی بود. در هر دو گروه ، کیفیت رابطه با دوستان هم¬جنس تحت تأثیر سن و جنس قرار داشت اما درمورد ارتباط با دوست غیر-هم¬جنس اثر سن معنادار نبود. افزون بر آن، نتایج نشان دادند که کیفیت رابطه نوجوانان فاقد دوست غیر هم‌جنس با پدر، بهتر از همتاهای دارای دوست غیر‌همجنس بود.

کلیدواژه‌ها