ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری

2 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی آزمون هوش کتل (مقیاس 3، فرم (A بود. بدین منظور 435 دانش‌آموز (215 دختر، 220 پسر) تیزهوش مقطع دبیرستان شهر تهران که در سالتحصیلی 1390-1389 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه نمونه‌برداری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و مقیاس هوش سیال کتل (1978) را تکمیل کردند. بر اساس ضریب همبستگی هر مادّه با نمره کل مجموعه و تحلیل عاملی مادّه‌های مقیاس، مادّه‌ای حذف نشد. ضریب اعتبار از طریق آلفای کرونباخ 783/0 به دست آمد. نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش متمایل برای تعیین روایی سازه منجر به استخراج چهار عامل: فراخنای حافظه، دقت ادراک، سرعت ادراک و استدلال استقرایی شد. نتایج به دست آمده با نظریه ساخت هوش سیال کتل هماهنگ بود.

کلیدواژه‌ها