مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سوءمصرف‌کننده مواد مخدر با دانشجویان غیرمصرف‌کننده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سوءمصرف‌کننده و وابسته به مواد مخدر با دانشجویان غیرمصرف‎کننده در دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی قزوین بود. 370 دانشجو (172 پسر، 198 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از پنج دانشکده انتخاب شدند. شرکت‎کنندگان پرسشنامة سنجش سریع سوءمصرف مواد مخدر (طارمیان، 1387) و فرم کوتاه سیاهة پنج عاملی نئو (کاستا و مک‎کرا، 1992) را تکمیل کردند. بر اساس پرسشنامة سنجش سریع سوءمصرف مواد مخدر، دانشجویان به چهار گروه غیرمصرف‎‎کننده (205 نفر)، سوءمصرف‎کنندگان فعلی (77 نفر) سوءمصرف‎کنندگان سابق (31 نفر) و وابسته به مواد (33 نفر) تقسیم شدند. نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که بین گروه‎ها در وظیفه‎شناسی، مقبولیت و آزرده‎گرایی تفاوت معنادار وجود دارد. دانشجویان غیرمصرف‎کننده باوجدان‌تر و مقبول‎تر از دانشجویان سوءمصرف‌کننده فعلی و وابسته به مواد بودند، و در مقایسه با دانشجویان وابسته به مواد مخدر در عامل روان‌آزردگی‌گرایی‌‌ نمرة پایین‌تری داشتند. همچنین، تفاوت معناداری بین سوءمصرف‎کنندگان سابق و سه گروه دیگر در پنج عامل وجود نداشت. در مجموع، یافته‎ها نشان می‌دهند که رگه‌های شخصیت یکی از عوامل تعیین‌کننده در گرایش دانشجویان به سوءمصرف و وابستگی به مواد هستند.‌‌

کلیدواژه‌ها