حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار دانشگاه اربرو سوئد

4 استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطالعة حاضر با هدف آزمون اثرات تعدیل‎‎کنندة گروه¬های فرهنگی و جنسی در رابطة بین حمایت اجتماعی ادراک‎شده و تنیدگی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی و سوئدی انجام شد. 212 دانشجو )112 ایرانی :34 پسر، 78 دختر؛ 100 سوئدی: 29 پسر، 71 دختر) به مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراک‎شده (زیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988) و پرسشنامة تنیدگی تحصیلی (زاژاکووا، لینچ و اسپنشاد، 2005) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله‎مراتبی نشان دادند 1) در دانشجویان ایرانی رابطة بین حمایت اجتماعی ادراک‎شده و تنیدگی تحصیلی منفی و معنادار اما در دانشجویان سوئدی منفی و غیرمعنادار است، و 2) در دانشجویان ایرانی و سوئدی رابطة بین حمایت اجتماعی ادراک‎شده و تنیدگی تحصیلی در دو جنس منفی و غیرمعنادار است. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر در پیش¬بینی تجارب تحصیلی تنیدگی¬زا در دانشجویان بر عدم تشابة ویژگی¬های کنشی مفهوم حمایت اجتماعی در دو فرهنگ و در مقابل، بر تشابة ویژگی¬های کنشی حمایت اجتماعی ادراک‎شده در دو جنس تأکید کرد.

کلیدواژه‌ها