ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشدروانشناسی تربیتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی در پیش‎بینی اهمال‎کاری پایان‎نامه بود. با استفاده از روش نمونه‎برداری در دسترس 198 دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب شدند و به مقیاس‏های اهمال‎کاری پایان‎نامه (ماسزینسکی و آکاماتسو، 1991)، پرسشنامه ارزیابی پایان‎نامه (وارنی، 2003)، کمال‎گرایی چندوجهی (هویت و فلت، 1991)، و فرم خودگزارش‎دهی اضطراب پایان‎نامه (گریفین، 2002) پاسخ دادند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان دادند که بین اهمال‎کاری تهیه پایان‎نامه با اضطراب پایان‎نامه و کمال‎گرایی جامعه‎مدار همبستگی مثبت معنادار و بین اهمال‎کاری پایان‎نامه با خودکارآمدی پایان‎نامه و کمال‎گرایی خودمدار همبستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز آشکار کردند که در مجموع سه متغیر اضطراب پایان‎نامه، خودکارآمدی پایان‎نامه و کمال‎گرایی جامعه‎مدار به ترتیب، بیشترین سهم را در پیش‎بینی اهمال‎کاری پایان‎نامه دارند. از آنجایی که متغیرهای مذکور نقش مؤثری در اهمال‎کاری پایان‎نامه دارند، ضروری است که دانشگاه‎ها توجه بیشتری به عوامل تأثیرگذار در کاهش اضطراب و کمال‎گرایی جامعه‎مدار و بالابرنده خودکارآمدی داشته باشند تا از این طریق اهمال‎کاری تهیه پایان‎نامه کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها