نقش واسطه‌ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد مرودشت

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب بود. ٣۶۷ دانشجو (٢٨٨ مرد، ۷٩ زن) به روش نمونه‎برداری طبقه‌ای از دانشکده مهندسی دانشگاه علوم تحقیقات فارس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به سیاهه افسردگی بک (بک، استیر و براون، ١٩٩۶)، سیاهه اضطراب بک (بک و اپستین، ١٩٩٣)، پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (می‌یر، میلر، متزیگر و بورکووک،١٩٩٠) و پرسشنامه نظم‌دهی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، ٢٠٠٢) پاسخ دادند. برای تحلیل یافته‌ها از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان دادند با واسطه‎گری نگرانی، راهبردهای سازش نایافته نظم‌دهی شناختی هیجان (راهبرد نشخوار فکری) با افسردگی و اضطراب رابطه مثبت و راهبردهای سازش‎یافته نظم‌دهی شناختی هیجان (تمرکز مثبت مجدد) با افسردگی و اضطراب رابطه منفی دارد. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان نقش مهمی‌در پیش‌بینی نگرانی، افسردگی و اضطراب ‌ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها