اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‎گویی بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده کودکان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 دانشجوی دکترا دانشگاه شاهد

3 استادیار دانشگاه گیلان

4 استادیار دانشگاه ازاد واحد تنکابن

چکیده

در ‌این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‌گویی بر مشکلات رفتاری برونی¬سازی شده کودکان بررسی شد. فهرست مشکلات رفتاری کودکان (CBCL؛ آشنباخ و رسکورلا، 2001/1384) در یک نمونه 267 نفری از مادران اجرا شد. 48 دانش‌آموزی که نمره بالایی در مقیاس برونی‌سازی‌شده فهرست مشکلات رفتاری کودکان داشتند، انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (24 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. کودکان گروه آزمایش در طی چهار هفته، هشت جلسه آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‌گویی دریافت کردند. کودکان گروه کنترل در این بازه زمانی هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان دادند که در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، رفتارهای پرخاشگرانه و قانون‎شکنانه در پایان دوره کاهش معناداری می‎یابد. یافته¬های ‌این پژوهش واجد کاربردهای بالینی در قلمرو پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری برونی¬سازی‎شده کودکان در فضاهای بالینی و مدارس است.

کلیدواژه‌ها