تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتر دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه سبک هویت (ISI؛ برزونسکی، 1992) در بین گروهی از نوجوانان دختر و پسر سنین 15 تا 17 سال انجام شد. به این منظور 376 نوجوان (181 پسر ، 195 دختر) به سیاهه سبک هویت پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین-گروهی این سیاهه یا تغییرناپذیری ساختار عاملی آن در بین دو جنس در پایه¬های تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان از چند تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج طرح‎های تحلیل عاملی تأییدی تک¬گروهی نشان دادند که در دو جنس و پایه¬های تحصیلی مختلف، الگوی سه‌عاملی سبک¬های هویت و الگوی تک‌عاملی تعهد هویت برازش قابل قبولی با داده¬ها دارند. نتایج تحلیل عامل تأییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین¬گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانس‌ها و کوواریانس¬های بین¬عاملی سیاهه سبک هویت را برای دو جنس در پایه¬های تحصیلی مختلف نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر با تأکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در بین دو جنس در پایه¬های تحصیلی مختلف نشان می¬دهند که این سیاهه سودمندی لازم را برای اندازه¬گیری سبک¬های هویت در دو جنس در پایه¬های تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان دارد.

کلیدواژه‌ها