دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و ویژگی‌های شخصیتی در الگوی وابستگی به تلفن همراه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد قائنات

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش سبک‌های دلبستگی به والد و ویژگی‌های شخصیتی با وابستگی به تلفن همراه دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد. 330 دانش‌آموز (205 دختر، 125 پسر) به روش نمونه‌برداری چند‌مرحله‎ای از دانش‌آموزان پایه سوم وچهارم مقطع متوسطه شهر بیرجند انتخاب شدند و مقیاس سبک دلبستگی به هر والد (هازن و شیور، 1986)، پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه (جعفرزاده، 1389) و فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیتی (کاستا و مک‌کری، 1992) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‎‎ها از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان دادند سبک‌های دلبستگی به والد و ویژگی های شخصیتی (به استثنای برون‌گردی و گشودگی) با وابستگی به تلفن همراه در دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سبک دلبستگی ناایمن به مادر و نوروزگرایی، پیش‌بینی‌کننده آسیب‌پذیری آنها در برابر وابستگی به تلفن همراه است.

کلیدواژه‌ها