مقایسه متغیرهای آزمون رورشاخ در نمونه غیر بالینی ایرانی با غیر ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 دانشیار دانشگاه شاهد

3 استاد دانشگاه شاهد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نتایج نمونه‎های غیربالینی 10ساله ایرانی در لوح‎های رورشاخ و مقایسه نتایج مذکور با یافته‌های نمونه غیربالینی و غیرایرانی (اکسنر، 2003) در سنین مشابه بود. بدین منظور تعداد 170 کودک 10‏ساله (80 دختر و 90 پسر) که در پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند، از 5 منطقه شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند و آزمون رورشاخ در مورد آنها اجرا شد. مقایسه میانگین‌های دو گروه 10 ساله ایرانی و اکسنر (2003) نشان داد که تفاوت دو گروه در برخی از متغیرهای گستره، تعیین‎کننده، محتوا و پاسخ‌های رایج، معنادار است. با در نظر گرفتن این مسئله که آزمون‌های فرافکنی به اندازه آزمون‌های عینی نسبت به تأثیرهای فرهنگی حساس هستند، نتایج به دست آمده را می‌توان ناشی از تفاوت‌های فرهنگی به شمار آورد..

کلیدواژه‌ها