مباحثه‌طلبی: نقش برون‌گردی، باورهای معرفت‌شناسی و نیاز به شناخت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی نقش برخی از عوامل مربوط به تفاوت¬‌های فردی در میزان گرایش افراد به مباحثه، به پیش¬بینی مباحثه‌طلبی بر پایه باور‌های معرفت¬شناختی، نیاز به شناخت و برون‌گردی می¬پردازد. به این منظور 229 دانشجو (107 پسر و 122 دختر) با روش نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شده و به سیاهه¬ باور‌های معرفت¬شناسی (شرو، بندیکسن و دانکل، 2002)، مقیاس مباحثه‌طلبی (اینفنت و رنسر، 1982)، مقیاس نیاز به شناخت (کاسیویو، پتی و کائو، 1984) و مقیاس برون‌گردی از سیاهه پنج‌عاملی نئو (کوستا و مک‌کری، 1992) پاسخ دادند. تحلیل داده¬‌ها نشان دادند که برون‌گردی، نیاز به شناخت و یادگیری سریع از بین باور‌های معرفت¬شناختی، پیش‌بینی‌کننده مباحثه‌طلبی در افراد هستند. نتایج و تلویحات آن بر پایه پیشینه نظری مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها