نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در انتخاب همسر

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد خانواده درمانی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نقش ارزش‌های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در ملاک‌های انتخاب همسر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. 360 دانشجو (161 مرد و 199 زن) به شیوه نمونه‌برداری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با استفاده از زمینه‎یاب ارزش‌های ازدواج MVS)؛ دلخموش، 1386) و پرسشنامه ملاک‌های انتخاب همسرPCPM) ؛ باس، 1989) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین بیشتر ارزش‌های فرهنگی ازدواج با ترجیح ملاک‌های انتخاب همسر رابطه معناداری وجود دارد و این متغیرها سهم معناداری در پیش‌بینی ترجیح ملاک‌های انتخاب همسر ایفا می‌کردند. این یافته‌ها با توجه به مبانی نظری ارزش‌های فرهنگی ازدواج مورد بحث قرار گرفته است..

کلیدواژه‌ها