اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک‌های دلبستگی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

تعیین نقش سبک¬های دلبستگی و راهبردهای نظم¬جویی شناختی هیجان در اضطراب اجتماعی نوجوانان هدف این پژوهش بود. با استفاده از روش نمونه¬برداری تصادفی خوشه¬ای چندمرحله¬ای 300 نفر (125 پسر و 175 دختر) از دانش¬آموزان مقطع متوسطه انتخاب شدند و توسط مقیاس سبک-های دلبستگی (کولینز و رید، 1990)، پرسشنامه¬ نظم¬جویی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2002) و اضطراب اجتماعی نوجوانان (لاگرکا و لوپز، 1998) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان دادندکه سبک¬های دلبستگی دوسوگرا و ایمن نقش عمده-ای در پیش¬بینی مؤلفه¬های اضطراب اجتماعی دارند. از بین راهبردهای سازش نایافته نظم¬جویی شناختی هیجان، راهبردهای نشخوارگری، ملامت خویش و فاجعه¬سازی و از بین راهبردهای سازش یافته، راهبردهای ارزیابی مجدد، دیدگاه¬گیری و تمرکز مجدد بر برنامه¬ریزی توانستند مؤلفه¬های اضطراب اجتماعی را پیش‎ینی کنند. بنابراین، یافته¬های پژوهش حاضر از نقش سبک¬های دلبستگی ناایمن و مقابله شناختی ناکارآمد در بروز اضطراب اجتماعی حمایت می¬کند. 

کلیدواژه‌ها