اثربخشی مداخله آموزشی روان‌شناختی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی- روان‏شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام شد. این پژوهش از نوع شبه‎تجربی با طرح پیش آزمون‎ـ‎پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به سرطان سینه بود که در سال 1390 در مراکز درمانی شهر اراک تحت درمان قرار داشتند. از این افراد 24 بیمار به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به تصادف 12 بیمار در گروه آزمایشی و 12 بیمار به گروه کنترل اختصاص داده شد. گروه آزمایش 10 جلسه مداخله آموزشی روان‏شناختی دریافت کرد در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله‏ای دریافت نکرد. برای سنجش کیفیت زندگی و مؤلفه‏های آن از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران سرطانی (آرنسون و دیگران،1993) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که مداخله آموزشی- روان‏شناختی، به افزایش کیفیت زندگی و زیرمقیاس‎های عملکردی آن در بیماران مبتلا به سرطان سینه منجر می‏شود. آموزش‏ها پس از پیگیری با فاصله زمانی 30 روز نیز پایدار بود. می‏توان نتیجه گرفت مداخله آموزشی روان‎شناختی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه نقش مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها