ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی (فرم معلم)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

پژوهش حاضر به تعیین ویژگی‎های روان‎سنجی فرم معلم مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی در نمونه‎ای از کودکان 4 تا 6 سالة شهر اهواز پرداخت. برای این منظور، از بین مهدکودک‌های مناطق چهارگانه اهواز، 158 کودک به روش نمونه‌برداری تصادفی چندمرحله‎ای انتخاب شدند. معلمان آنها فرم معلم مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی (اسپنس و دیگران، 2001) را به همراه مقیاس درجه‌بندی کانرز (فرم معلم؛ کانرز، 1999) تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه‎های اصلی و چرخش واریمکس به استخراج پنج عامل اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، ترس از آسیب جسمانی، اضطراب جدایی و وسواس‌ـ‌ بی‎اختیاری منجر شد. نتایج نشان دادند که فرم معلم مقیاس اضطراب کودکان پیش‎دبستانی ویژگی‎های روان‎سنجی مطلوبی دارد. 

کلیدواژه‌ها