آگاهی بین‌ذهنی: طراحی بستة آموزشی مادر- شیرخوار و بررسی اثربخشی آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از آنجا که آگاهی بین¬ذهنی مادر در حین تعامل با کودک شیرخوار در طول سال نخست زندگی، اهمیت دارد و در پیش¬بینی امنیت/عدم امنیت دلبستگی شیرخوار نقش مهمی را ایفا می¬کند، مطالعة حاضر بر طراحی بسته¬ای آموزشی برای افزایش آگاهی بین¬ذهنی مادران دارای شیرخوار 7-6 ماهه و بررسی اثربخشی آن متمرکز شد. 20 زوج مادر‌ـ شیرخوار دلبستۀ ناایمن که با استفاده از مصاحبة رابطة کنونی (کرول و اونز ،1996) انتخاب شدند، در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. آگاهی بین¬ذهنی از طریق عبارت‎های متناسب یا ناهماهنگ بیان شده از سوی مادر به شیرخوار در حین بازی آزاد 20 دقیقه¬ای مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که آگاهی بین¬ذهنی مادران گروه آزمایش در پس¬آزمون، به نحوی معنادار، نسبت به گروه گواه افزایش یافت، زیرا مادران این گروه از ظرفیت قراردادن خود در وضعیت ذهنی شیرخوار برخوردار شده بودند.

کلیدواژه‌ها