آزمون روان‌سنجی سیاهة شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف آزمون روان¬سنجی سیاهه شناختارهای کمال¬گرایی چندبعدی‌ـ‌نسخه انگلیسی (MPCI-E؛ کابوری، 2006) انجام شد. 300 دانشجو (156 پسر ، 144 دختر) به سیاهه شناختارهای کمال¬گرایی چندبعدی و برنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS؛ واتسون، کلارک و تلگن، 1988) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی MPCI-E از روش¬های آماری تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی MPCI-E از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی واگرای MPCI-E، ضریب همبستگی بین ابعاد سه¬گانه شناختارهای کمال¬گرا با مقیاس¬های عاطفه مثبت و منفی دانشجویان گزارش شد. نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش اوبلیمین نشان داد MPCI-E از سه بعد استانداردهای فردی، بیش¬نگرانی درباره اشتباهات و پیگردی کمال تشکیل شده است. شاخص¬های برازش تحلیل عامل تأییدی، وجود عوامل سه¬گانه را تأیید کرد. الگوی متمایز ضرایب همبستگی بین ابعاد سه¬گانه شناختارهای کمال¬گرا با مقیاس-های عاطفه مثبت و منفی از روایی واگرای MPCI-E به طور تجربی حمایت کرد. همسانی درونی زیرمقیاس¬های MPCI-E مناسب بودند. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و اعتبار MPCI-E به مثابه ابزار بررسی شناختارهای کمال¬گرایی چندبُعدی در بین دانشجویان ایرانی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها